top of page

KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR LUND

Nøkkelinformasjon om prosjektet

 • Forslagsstiller: Lund kommune

 • Prosjekttype: Rullering av kommuneplanens arealdel

 • Sted: Lund kommune

 • Periode: 2023

MaPlan sin rolle i prosjektet

 • Prosjektledelse

 • Utarbeidelse av arealstrategi

 • Utarbeidelse av plankart (SOSI, PDF)

 • Utarbeidelse av temakart

 • Utarbeidelse av bestemmelser

 • Utarbeidelse av planbeskrivelse

 • Utarbeidelse av ROS og KU

 

Prosjektbeskrivelse

MaPlan bistår Lund kommune i arbeidet med å rullere kommuneplanens arealdel. Arbeidet gjennomføres i tett dialog med administrasjonen i kommunen, og det er gjennomført hyppige møter underveis i utformingen av bestemmelser og plankart. Vedtatt planprogram har ligget til grunn for arbeidet med planen. Innledningsvis i planarbeidet har MaPlan også bistått Lund med å lage en arealstrategi som kopler målene i Lund kommunes vedtatte samfunnsdel og ny arealdel.

Kommuneplanens arealdel ble vedtatt sendt ut på høring i mai 2023.

Viktige tema i prosjektet

Trase for ny E39 mellom Kristiansand - Ålgård legger nye og viktige premisser for arealplanleggingen i Lund. Ny E39 vil redusere reisetiden mellom Moi og Stavanger-regionen i vest og Kristiansand i øst. I rulleringen av kommuneplanen har man sett på hvordan man kan utnytte utbyggingen av ny E39 til å øke attraktiviteten til Lund som bosted og arbeidsplass. 

 

Med nesten 10 år siden forrige rullering av kommuneplanens arealdel har det vært behov for å oppdatere kommuneplanen til i større grad å gjenspeile gjeldende nasjonale og regionale føringer for arealplanlegging. En viktig del av planarbeidet har derfor vært å revurdere gamle arealinnspill i lys av oppdaterte føringer, og vurdere nye arealinnspill med bakgrunn i kommunens faktiske arealbehov framover. Som en del av arbeidet med kommuneplanen har det i tillegg vært fokus på å foreta korrigeringer av plankartet i henhold til nasjonale maler, og på å formalisere eksisterende arealbruk i kommunen. 

LundKommuneplankart.jpg

OMRÅDEREGULERING FOR PARADIS

Nøkkelinformasjon om prosjektet

 • Forslagsstiller: Stavanger kommune

 • Prosjekttype: Områderegulering med bolig, næring og grøntområder

 • Sted: Paradis, Stavanger kommune

 • Periode: 2022

MaPlan sin rolle i prosjektet

 • Prosjektledelse

 • Utarbeidelse av plankart (SOSI, PDF)

 • Utarbeidelse av bestemmelser

 • Deler av planbeskrivelsen

 • Koordinering av underleverandører

 

Prosjektbeskrivelse

På oppdrag fra Stavanger kommune har MaPlan hatt ansvaret for å utarbeide plandokumentene til områdeplan for Paradis samt hatt prosjektledelse og styrt utarbeidelsen av underlagsrapporter. MaPlan har utarbeidet plankartet og bestemmelsene i tett dialog med Stavanger kommune, og har dessuten hatt ansvaret for selve beskrivelsen av planen i planbeskrivelse. 

Planområdet ligger ved Hillevågsvatnet i Paradis, rett sør for Stavanger sentrum, og utgjør i overkant av 170 daa. Paradis er et transformasjonsområde med stort potensiale for framtidig utvikling. MaPlan har hatt i oppgave å evaluere og anbefale løsninger og plangrep ovenfor kommunen, og har i tett samarbeid med kommunen utarbeidet plankart og planbestemmelser.

Områdeplanen ble 1.gangsbehandlet og sendt ut på høring høsten 2022.

Viktige tema i prosjektet

Stavanger kommune har forpliktet seg til å bli en klimanøytral by i 2030, og områdeplanen for Paradis legger viktige føringer for utviklingen av bydelen. Et grunnleggende tema i prosjektet har derfor vært å sikre at Paradis blir en klimanøytral bydel, og planen er utformet basert på denne visjonen. Tiltak for å oppnå målsetningene til planen går blant annet på parkering, der det er lagt opp til en innovativ p-norm som kun tilrettelegger for parkering for delingsbil og HC. En av grunnene til at en slik løsning vurderes som realistisk er nærheten til sentrum og bussveien, og påfølgende gode forutsetninger for reiser til fots, med sykkel eller med andre alternative og klimavennlige mobilitetsløsninger. 

Andre sentrale temaer i prosjektet har vært å sikre sterke forbindelser internt i planområdet og til nærområdet, samt å utnytte og forsterke de eksisterende kvalitetene i området. Blant annet legges det opp til å aktivisere arealene langs Hillevågsvatnet ved hjelp av promande og offentlige parker, og slik bidra til å bygge opp om området som en blågrønn sydspiss i forlengelsen av Stavanger sentrum.  

PARADIS
Plankart_Page_1.jpeg
Bilder_Page_2_edited.jpg

Illustrasjon av 3RW

Bilder_Page_1_edited.jpg

Illustrasjon av 3RW

DETALJREGULERING FOR DEL AV MADLA BYDELSSENTER

Nøkkelinformasjon om prosjektet

 • Forslagsstiller: Thon Kjøpesenter Sør

 • Prosjekttype: Detaljregulering av bolig, næring og torg

 • Sted: Madla, Stavanger kommune

 • Periode: 2021-2022

 

MaPlan sin rolle i prosjektet

 • Prosjektledelse

 • Koordinering av underleverandører

 • Opptegning av plankart (sosi, pdf)

 • Utarbeidelse av bestemmelser

 • Utarbeidelse av planbeskrivelse

 

Prosjektbeskrivelse

Planområdet ligger i Madlakrossen, sør for kjøpesenteret Amfi Madla. Området har en størrelse på ca. 6 daa, og preges i dag av bebyggelse fra tidlig 2000-tall og en gjennomgående, trafikert veg.

Formålet med planen har vært å tilrettelegge for et nytt offentlig tilgjengelig og bilfritt bydelstorg på Madla, samt boliger og næringsbebyggelse. Det kan etableres inntil 2000 m2 BRA tjenesteyting/bevertning og 4800 m2 bolig. Byggehøyde er 4-6 etasjer. Planen innebærer et nytt bilfritt torg i et område som i dag er dominert av biltransport. Samtidig vil fortettingen av boliger/næring langs bussveien bidra til at flere kan reise med sykkel, gang og kollektivtransport.

Viktige tema i prosjektet

En sentral forutsetning i planen er at det etableres et nytt bydelstorg i Madlakrossen. For å sikre et attraktivt og trafikksikkert byrom er torget regulert bilfritt, med unntak av renovasjon, varelevering og utrykningskjøretøy som har en egen trasè over torget mot vest. Fraværet av biltrafikk over torget gir gode rom for tilrettelagt aktivitet og opphold. Det er på den bakgrunn regulert uteservering langs fasadene i nord og sør, i tillegg til at det skal etableres deler av kvartalslek midt i området. Fasadene på ny bebyggelse skal være åpne og publikumsrettede for slik å skape et utadrettet gateplan og støtte opp om aktivitet og opphold på torget.

MADLA
Plankart_Page_1.jpeg
220525 Illustrasjonshefte Madla øst_Page_1.jpeg

Illustrasjon av DARK arkitekter

220525 Illustrasjonshefte Madla øst_Page_2.jpeg

Illustrasjon av DARK arkitekter

DETALJREGULERING FOR LANGFLÅTVEIEN 1-3

Nøkkelinformasjon om prosjektet

 • Forslagsstiller: Sommerro Løkke AS

 • Prosjekttype: Detaljregulering av boliger

 • Sted: Stavanger, Norge

 • Periode: 2019-

 

MaPlan sin rolle i prosjektet

 • Prosjektledelse

 • Koordinering av underleverandører

 • Opptegning av plankart (sosi, pdf)

 • Utarbeidelse av bestemmelser

 • Utarbeidelse av planbeskrivelse

 

Prosjektbeskrivelse

Planområdet ligger på en ubebygd tomt langs bussveien på Mariero i Stavanger, og har en størrelse på ca. 6,2 daa. Området ligger i nær avstand til Stavanger sentrum, og har gode kollektivforbindelser med buss og tog da området befinner seg ved den primære kollektivaksen i regionen.

Planen legger til rette for etablering av 68 boenheter i blokkbebyggelse, med aktive næringsfasader i første etasje mot Marieroveien. Bebyggelsen er planalgt som kvartalsstruktur i 3-5 etasjer, der de høyeste etasjene er tilbaketrukket for å sikre tilfredsstillende solforhold internt i området og på hagene til nabotomtene i øst. Parkering er planlagt i p-kjeller under bebyggelsen.

På bakgrunnn av planområdets sentrale beliggenhet nært sentrum og langs den primære kollektivaksen i regionen er planen er utformet som et urbant prosjekt som bygger opp om ideen om et kortreist hverdagsliv. Det er tatt sikte på å kombinere høy utnyttelse med bokvalitet ved å tilrettelegge for solfylt uteoppholdsareal i gårdsrom, skjermet for vind, luftforurensning, trafikk og støy. I gårdsrommet skal det etableres sandlekeplass, og under deler av bebyggelsen vil uteoppholdsarealet i gårdsrommet forlenges for slik å skape et regnfritt uteoppholdsområde. I planen er det stilt krav om felles takterrasse for alle beboere som tilleggskvalitetet til utearealet i gårdsrom.

En av utfordringene i planen har vært å tilrettelegge for gode uteoppholdsarealer. Tomten har hovedstøykilde og sol fra samme side, og ligger plassert mellom tre ulike veger. Bebyggelseshøyde og arrondering i hestesko er dermed gjort på bakgrunn av eksisterende sol- og støyforhold.

LANGFLÅTVEIEN
Plankart 1_500_Page_1.jpeg
220318_Langflåtveien 1-3 illustrasjonsprosjekt_180_lite_Page_7.jpeg

Illustrasjon av DARK arkitekter

220318_Langflåtveien 1-3 illustrasjonsprosjekt_180_lite_Page_5.jpeg

Illustrasjon av DARK arkitekter

DETALJREGULERING FOR FAGERÅSKJØLEN

Nøkkelinformasjon om prosjektet

 • Forslagsstiller: Trysil Invest AS

 • Prosjekttype: Detaljregulering av fritidsbebyggelse og skianlegg

 • Sted: Fageråsen, Trysil kommune

 • Periode: 2021-

 

MaPlan sin rolle i prosjektet

 • Prosjektledelse

 • Koordinering av underleverandører

 • Opptegning av plankart (sosi, pdf)

 • Utarbeidelse av bestemmelser

 • Utarbeidelse av planbeskrivelse

 

Prosjektbeskrivelse

Planområdet ligger på Fageråskjølen på nordsiden av Trysilfjellet, i forlengelsen av et etablert hytteområde. Området har en lengde på 600 x 1400 meter, og utgjør en størrelse på ca. 900 daa.

Planen legger til rette for etablering av fritidsbebyggelse i tråd med kommuneplanen for Trysil. Det kan etableres inntil 168 hytter og 24 felles anneks, samt en varmestue og et servicebygg. Fritidsbebyggelsen er arrondert i bilfrie tunformasjoner med felles parkeringsplasser langs en gjennomgående samleveg. I sentrum av området er det regulert to skiheiser som har til hensikt å sikre ski-inn/ski-ut ved å kople fritidsbebyggelsen sammen med eksisterende skianlegg i sør.

Viktige tema i prosjektet

Prosjektet er planlagt som et innovativt hytteprosjket med punktfundamentering av hyttene på berg og med jordskruer der det er løsmasser. Denne måten å fundamentere byggene på gjør det mulig å unngå behov for masseutskjæringer av terrenget, redusere anleggstrafikk under utbygging og begrense fotavtrykket til bebyggelsen. Punktfundamenteringen innebærer samtidig at utbyggingen er reversibel og ikke vil medføre store arr i terreng og vegetasjon dersom den på et senere tidspunkt fjernes.

Helen & Hard

FGERÅSKJØLEN
220303 Plankart Fageråskjølen MaPlan 1_2000_Page_1.jpeg
21_Tun ovenfra.png

Illustrasjon av Helen & Hard

H-75 A-09 Perspektiver _ Layout_Page_1.jpeg

Illustrasjon av Helen & Hard

VOSSGARDEN

DETALJREGULERING FOR VOSSOGARDEN

Nøkkelinformasjon om prosjektet

 • Forslagsstiller: Voss Eigedom AS

 • Prosjekttype: Detaljregulering av kombinert bolig- og næringsbebyggelse med gaining by sharing

 • Sted: Voss, Norge

 • Periode: 2021-dd.

 

MaPlan sin rolle i prosjektet

 • Prosjektledelse

 • Opptegning av plankart (sosi, pdf)

 • Utarbeidelse av bestemmelser

 • Utarbeidelse av planbeskrivelse

 

Prosjektbeskrivelse

Planområdet ligger i sentrum av Voss, vest for Langebrua. Området har en størrelse på ca. 5,6 daa, og inneholder i dag primært en eksisterende parkeringsplass og en enebolig. 

Hensikten med planforslaget har vært å legge til rette for nye sentrumsnære boliger med næringsareal på bakkeplan mot Uttrågata. Boligene vil fordeles på to leilighetsbygg, der bygget lengst mot sør skal etableres med alternative boformer. Det åpnes for inntil 450 m2 BRA næring og 3750 m2 BRA bolig. Byggehøyde er 2-5 etasjer. Samtidig vil fortettingen av boliger/næring sentralt i Voss sentrum bidra til at flere kan reise med sykkel, gange og kollektivtransport.

Viktige tema i prosjektet

Planområdet ligger rett ved elva Vosso, og er derfor flomutsatt. Et viktig tema i prosjektet har derfor vært å finne løsninger som sikrer tilstrekkelig flomsikring, samtidig som kontakten mellom planområdet og omgivelsene rundt opprettholdes. Det å binde løsninger som gir tilstrekkelig flomsikring av p-kjeller og tilhørende nedkjøring er et av flere viktige grep i planen. Et annet viktig tema i prosjektet har vært å tilpasse ny bebyggelse til eksisterende boligbebyggelse i nærområdet. Dette er sikret i planen gjennom blant annet bestemmelser om materialbruk og kotehøyder på plankartet.  

Illustrasjon av Helen & Hard

DETALJREGULERING FOR BBB3, LILLE-KOMSA

Nøkkelinformasjon om prosjektet

 • Forslagsstiller: Geir Svendsen Entrepenør AS

 • Prosjekttype: Detaljregulering av alternativ boligbebyggelse med gaining by sharing

 • Sted: Alta, Norge

 • Periode: 2021-2022

 

MaPlan sin rolle i prosjektet

 • Prosjektledelse

 • Koordinering av underleverandører

 • Opptegning av plankart (sosi, pdf)

 • Utarbeidelse av bestemmelser

 • Utarbeidelse av planbeskrivelse

 

Prosjektbeskrivelse

Planområdet ligger i nærheten av Alta sentrum, og har en størrelse på ca. 7,7 daa. Området er i dag et friluftsområde som strekker seg langs E6, Altaveien.

Planen tilrettelegger for inntil 6400 m2 BRA boligbebyggelse fordelt på 2-3 etasjer, med parkering løst i parkeringskjeller under bakken. Byggene vil ha tre som hovedkonstruksjon. Småbarnslekeplass for barn mellom 3-7 år er lagt til nordre del i planområdet for å sikre best mulig solforhold. Bevaring av naturen rundt bebyggelsen har vært et sentralt tema i planprosessen, og flere av FNs bærekraftsmål har blitt brukt som en retningsgiver for å forsikre en bærekraftig utvikling av prosjektet.

Viktige tema i prosjektet

Intensjonen i planen er å legge opp til et trivelig bofelleskap med et mangfold av mennesker. Bestemmelsene fastsetter at prosjektet skal utvikles som et prosjekt hvor bofelleskap er et viktig premiss. Uteområdene og fellesarealene skal være med å bygge opp under mulighet for sosiale aktiviteter og sammenkomster. Flere mindre fellesarealer i bebyggelsen skal også bidra til dette. Disse mindre fellesarealene kan blant annet inneholde sykkelverksted, smørebod for ski, fellesboder, utleieleilighet, loftstue, bibliotek, kontor, hobbyrom ol. Planen åpner for at et utvalg av boenhetene skal være sosiale boliger som Alta kommune kan kjøpe til «leie-til-eie».

BBB3
220601 Plankart Alta_Page_1.jpeg
05a 20210006 Illustrasjonshefte HH arkitekter 04.10.21_Page_1.jpeg

Illustrasjon av Helen & Hard

05a 20210006 Illustrasjonshefte HH arkitekter 04.10.21_Page_5.jpeg

Illustrasjon av Helen & Hard

DETALJREGULERING FOR RØYNEBERG BARNEHAGE

Nøkkelinformasjon om prosjektet

 • Forslagsstiller: Sola kommune

 • Prosjekttype: Detaljregulering av barnehage m. uteområde

 • Sted: Røyneberg, Sola kommune

 • Periode: 2021-2022

MaPlan sin rolle i prosjektet

 • Prosjektledelse

 • Koordinering av underleverandører

 • Opptegning av plankart (sosi, pdf)

 • Utarbeidelse av bestemmelser

 • Utarbeidelse av planbeskrivelse

 

Prosjektbeskrivelse

Planen er en mindre endring av gjeldende regulering, men prosessen har blitt gjennomført tilsvarende som for en vanlig detaljregulering. Bakgrunn for endringen er utbygging av Solasplitten og tilhørende nye forutsetninger for støy på tomten. Den største endringen i planen er at parkeringsarealet flyttes fra sør for barnehagen til andre side av Myklaberglia, og at bebyggelsen er arrondert annerledes på tomta.

Viktige tema i prosjektet

Ettersom det finnes flere verdifulle trær innen planområdet i dag, har et viktig tema i prosjektet vært å bevare eksisterende vegetasjon og terreng i størst mulig grad. Dette har blant annet vært førende for plasseringen av barnehagebygget, utformingen av parkeringsplassen og system for vann og avløp. Verdifulle trær er markert som eksisterende trær som skal bevares på plankartet og sikret i bestemmelsene.

Et annet viktig tema i prosjektet har vært å oppnå et effektivt og trafikksikkert parkeringsområde, som sikrer god avlevering og henting av barnehagebarn med både sykkel og bil. P-normen i planen skal hjelpe til å gi prioritet til myke trafikanter da flere av de besøkende til barnehagen bor i nærområdet.

Dark

Plankart_Page_1.jpeg
sørøst.png

Illustrasjon av DARK arkitekter

Sørvest6.png

Illustrasjon av DARK arkitekter

RØYNEBERG BARNEHAGE

DETALJREGULERING FOR STOREVARDEN SKOLE

Nøkkelinformasjon om prosjektet

 • Forslagsstiller: Sola kommune

 • Prosjekttype: Detaljregulering av skole

 • Sted: Tananger, Sola kommune

 • Periode: 2021

MaPlan sin rolle i prosjektet

 • Prosjektledelse

 • Koordinering av underleverandører

 • Opptegning av plankart (sosi, pdf)

 • Utarbeidelse av bestemmelser

 • Utarbeidelse av planbeskrivelse

Prosjektbeskrivelse

Planen legger til rette for et mindre nybygg med plass til inntil fem nye undervisningsrom i tilknytning til eksisterende skolebygg. Formålet er å øke skolens totale kapasitet. I tillegg åpnes det opp for at deler av eksisterende skolebygg kan bygges i 2 etasjer. Planen vil når den er ferdig utbygd øke elevkapasiteten og gi et løft til området. Tilrettelegging for kiss and ride-løsning og nytt fortau er bidrag som skal bidra til å øke trafikksikkerheten i området. Gangforbindelser forbi området og naturverdier ivaretas gjennom hensynsoner og bestemmelser.

Viktige tema i prosjektet

Dagens parkeringsplass nord i området skaper dårlig flyt i trafikken, og for å forbedre trafikkforholdene er det derfor utarbeidet en egen illustrasjonsplan for oppgradering av parkeringen til skolen. Ved parkeringsplassen vil atkomstvegen gjøres enveiskjørt. Grunnet tilrettelagt enveiskjøring og nytt fortau i vest vil vegen gjøres smalere enn i dagens situasjon. Det skal etableres en av-og påstigningslomme for levering/henting av barn med direkte tilknytning til fortau/torg sør for parkeringsplassen.

STOREVARDEN SKOLE
Plankart_Page_1.jpeg
06 Illustrasjoner_Page_1.jpeg

Illustrasjon av DARK arkitekter

DETALJREGULERING FOR NEDRE BLÅSENBORG

Nøkkelinformasjon om prosjektet

 • Forslagsstiller: Stangeland og Svendsen AS

 • Prosjekttype: Detaljregulering av bolig og lekeplass

 • Sted: Stavanger sentrum, Stavanger kommune

 • Periode: 2021-2022

 

Roller i prosjektet

 • Prosjektledelse

 • Koordinering av underleverandører

 • Opptegning av plankart (sosi, pdf)

 • Utarbeidelse av bestemmelser

 • Utarbeidelse av planbeskrivelse

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet er en mindre detaljregulering for et område som ligger sentralt plassert midt i Stavanger sentrum. Området har en størrelse på ca. 830 m2, og omfatter arealer som i dag i hovedsak benyttes til overflateparkering.

Planen tilrettelegger for et nytt lekeareal i sentrum av kvartalet, med gangforbindelse på tvers og en ny bolig mellom eksisterende boligrekke i vest. Lekearealet skalvære offentlig tilgjengelig. Oppføringen av ny bolig i Nedre Blåsenborg 12 bidrar til å gjenopprette det historiske gateløpet i Nedre Blåsenborg, som ble oppbrutt på 1800-tallet etter at den tidligere boligen på tomta brant ned. Bestemmelsene sikrer at boligen utformes i samsvar med eksisterende nabobebyggelse.

Viktige tema i prosjektet

I kommuneplanen er en mindre del av planområdet i vest regulert til lek. Det har i planen vært ønskelig å endre plasseringen av regulert lek inn i kvartalet for slik å kunne tilby et større lekeareal med bedre vindforhold og skjermet for biltrafikk. Gjennom lekeplassen legges det opp til en ny offentlig gangforbindelse som skal gi økt tilgjengelighet for myke trafikanter og samtidig bidra til å forsterke opplevelsen av lekeplassen som offentlig tilgjengelig.

NEDRE BLÅSENBORG
Plankart_Page_1.jpeg
Illustrasjonshefte_Page_1.jpeg

Illustrasjon av Helen & Hard

Illustrasjonshefte_Page_2.jpeg

Illustrasjon av Helen & Hard

DETALJREGULERING FOR I/K6 I 2020PARK

Nøkkelinformasjon om prosjektet

 • Forslagsstiller: 2020park AS

 • Prosjekttype: Detaljregulering av bolig og næring

 • Sted: Forus, Stavanger kommune

 • Periode: 2019-2020

Martin Lillesand sin rolle i prosjektet

 • Prosjektledelse

 • Koordinering av underleverandører

 • Opptegning av plankart (sosi, pdf)

 • Utarbeidelse av bestemmelser

 • Utarbeidelse av planbeskrivelse

 

Prosjektbeskrivelse

Planens hovedhensikt har vært å legge til rette for omforming av område IK6 på Forus øst fra kontor/industri til kontor, tjenesteyting, bevertning og bolig, i tråd med visjonen om kortreist hverdagsliv og i henhold til de bærende prinsippene for kjerneområder i IKDP Forus. Planområdet ligger tett opptil bussveiens linje A og B, og er derfor planlagt med høy utnyttelsesgrad. Området skal bygges ut med attraktive torg og aktive fasader som bidrar til liv mellom byggene. Ved å tilby alle de daglige behovene innenfor gangavstand bidrar planforslaget til å sterkt redusere transportbehovet og redusere behovet for parkeringsplasser for bil. Planen legger til rette for moderne gode løsninger for varelevering, avfallshåndtering og overvannshåndtering.

BREEAM community outstanding

2020park har som det første prosjektet i Norge blitt ferdig sertifisert, og oppnådde BREEAM Outstanding sertifisering. Det har vært et premiss i planprosessen å oppnå sertifisering i henhold til BREEAM Community sertifisering, og prosjektet er planlagt med mennesket i fokus. Dette innebærer blant annet tilrettelegging for følgende løsninger:

 • Møtesteder og torg

 • Aktive fasader i 1 etasje, med mulighet for uteservering på utvalgte plasser og torg

 • Redusert bilbruk innad i området

 • Gode forbindelser for sykkel og gange, som er påkoplet kollektivnettet

 • Funksjonsblanding i tråd med 10 minutters byen

 • Bærekraftig klimatilpasning med fokus på biologisk mangfold og lokal overvannshåndtering

2020 PARK
Plankart_Page_1.jpeg
2020Park – Reguleringsplan Byplanlegging Arealplan Detaljregulering Stavanger Rogaland Pla
2020Park – Reguleringsplan Byplanlegging Arealplan Detaljregulering Stavanger Rogaland Pla
Askje

MINDRE PLANENDRING - ASKJE KAI

Nøkkelinformasjon om prosjektet

 • Forslagsstiller: Josef og Karin Aske-Luidold

 • Prosjekttype: Mindre reguleringsendring

 • Sted: Mosterøy, Stavanger kommune

 • Periode: 2022

 

Martin Lillesand sin rolle i prosjektet

 • Prosjektledelse

 • Opptegning av plankart (sosi, pdf)

 • Endringer i bestemmelser

 • Utarbeidelse av beskrivelse av planendring

 

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet er en mindre endring av reguleringsplan for Askje kai. Bakgrunnen for endringen har vært ønsket om å tilrettelegge for etablering av nye naust langs kaien, med tilhørende parkeringsplasser.


Med planendringen legges det til rette for etablering av inntil 12 nye naustbygg. Naustene er en naturlig forlengelse av eksisterende naustmiljø i området, og planendringen sikrer tilpasning til det maritime miljøet lenger nord.

2022-11-11 11_29_24-Plankart 1_500.pdf - Adobe Acrobat Reader (64-bit).jpg
2022-11-11 11_30_18-1085-500 Perspektiv.pdf - Adobe Acrobat Reader (64-bit).jpg

Illustrasjon av Raugstad arkitektur

INNSPILL TIL OMRÅDEPLAN FOR MARIERO

Informasjon om prosjektet

 • Prosjekttype: Innspill til overordnet plan

 • Plan: Områdeplan Mariero, Stavanger kommune

 • Periode: 2022

 

Informasjon om oppgaven

MaPlan tilbyr som en av sine tjenester å gi innspill til kommune(del)planer og områdeplaner. Som en del av høringen til ny områdeplan for Mariero i Stavanger, har MaPlan gitt innspill til plan på vegne av oppdragsgiver for reguleringsplanen til Langflåtveien 1-3. Områdeplan for Mariero ble vedtatt av kommunestyret 20. juni 2022, hvorav tre av fire endringsvedtak i planen var foreslått i innspillet.

Innspil Marero
Innspill områdeplan Mariero.jpg

PLANFAGLIG VURDERING FOR ØSTERVÅG 4 OG SØREGATA 35

Informasjon om prosjektet

 • Prosjekttype: Planfaglig vurdering

 • Område: Stavanger sentrum

 • Periode: 2021

Informasjon om oppgaven

MaPlan tilbyr som en av sine tjenester å foreta analyse og vurdering av planfaglig risiko og utviklingspotensial ved evt. kjøp/salg av tomt. I dette prosjektet ble det undersøkt hvilke muligheter og begrensninger som gjelder for de aktuelle tomtene, basert på føringer i kommunedelplanen og gjeldende reguleringsplan for området. Ettersom tomtene ligger i en del av sentrum som preges av eldre trehusebyggelse, ble det som del av prosjektet også gjennomført en felles befaring sammen med byantikvaren for ytterligere avklaringer vedrørende utviklingspotensial.

2022-11-09 09_11_18-.png
20211027_125929.jpg
ØSTERVÅG & SØREGATA
bottom of page