top of page

Utarbeidelse av reguleringsplaner. Leverandør av plantjenester i Stavanger og Rogaland. Plankonsulenttjenester. Plandokumenter som plankart i SOSI, bestemmelser og planbeskrivelse. Vurdering av planrisiko i forbindelse med kjøp eller salg av eiendom.

Alta

Image5.png
Alta

Planforslaget legger opp til boligutbygging for et mangfold av mennesker. Planen legger opp til inntil 45 boenheter og fellesareal. Et viktig premiss i planforslaget har vært at prosjektet skal utvikles med bofellesskap. Uteområdene og fellesarealene vil være med å bygge opp under mulighet for sosiale aktiviteter og sammenkomster.

Bevaring av naturen rundt bebyggelsen har vært et sentralt tema i prosjektet, og flere av FNs bærekraftsmål har blitt brukt som en retningsgiver for å forsikre en bærekraftig utvikling i prosjektet. 

Madla bydelssenter

Torg.png
Madla

Prosjektet legger til rette for et nytt bilfritt og offentlig tilgjengelig bydelstorg sentralt på Madla. Torget skal utformes med en rekke kvaliteter som oppfordrer til aktivitet og for alle aldersgrupper. I forlengelsen av torget planlegges det for bebyggelse med inntil 50 boliger og næring i 1. etasje. 

Planen vil når den er ferdig utbygd kunne tilby et attraktivt nytt byrom i Madlakrossen, og vil slik bidra til å løfte kvaliteten på Madla bydelssenter som helhet. Plasseringen av bebyggelsen i gangavstand til dagligdagse gjøremål og langs trase for framtidig bussvei, innebærer god måloppnåelse i forhold til overordnede mål om redusert transportbehov.

Røyneberg barnehage

Fageråskjølen

22_Tun fra innsiden.png
Fager

Planen for Fageråskjølen er et framtidsrettet eksempel på hvordan miljøorientert utbygging av fritidsbebyggelse kan se ut. Prosjektet legger opp til 169 hytter og 24 felles anneks som organiseres i bilfrie tun. Gjennom planarbeidet har det vært en gjennomgående intensjon om å bevare eksisterende vegetasjon og terreng i størst mulig grad.

Dette er sikret gjennom punktfundamentering av bebyggelsen og tilrettelegging for myk transport på bekostning av privatbil. Det nye området vil fungere som et naturnært rekreasjonsområde som forbindes til omkringliggende områder året rundt via et sammenhengende løypenettverk for myke trafikanter.

 

Utformingen av planen legger til rette for en utbygging som vil tilby et nytt segment av hytter for hyttekjøpere som er mer opptatte av natur og miljø, som verdsetter bilfrie hyttetun og som kan tenke seg å dele funksjoner som opplagring og gjesterom i felles anneks med tun-naboer.

sørøst.png
Røyne

Planen for Røyneberg barnehage innebærer løsninger som tilbyr gode og solfylte uteområder. Barnehagen vil ha plass til inntil 168 barn. 

Arealene i planforslaget er knyttet naturlig sammen med større friluftsområder i nordøst, og lekeområdene som finnes i planen er planlagt for å sikre at barn kan utfolde seg og skape sitt eget lekemiljø. 

2020park

Top_view_final image_with_logo.jpg
2020park

Illustrasjon av DARK arkitekter

2020park vil kunne tilby et spennende og urbant arbeids og boligområde på en sentral holdeplass for bussveien. Det nye området vil kunne tilby et godt moderne næringsområde med alle relevante tjenester innenfor gangavstand. Området skal bygges ut med attraktive torg og aktive fasader som bidrar til liv mellom byggene.

Pedestrian_View_Final_Image_logo.jpg

Illustrasjon av DARK arkitekter

Intensjonen fra kommuneplanen om 10- minutters byene har vært en viktig føring i planleggingen av området, og har blitt fulgt opp blant annet gjennom at handelstilbudet er dimensjonert for å dekke lokale behov. Ved å tilby alle de daglige behovene innenfor gangavstand bidrar planforslaget til å sterkt redusere transportbehovet og redusere behovet for parkeringsplasser for bil.

BREEAM_OUTSTANDING-01.png

Prosjektet er planlagt som et BREEAM community prosjekt med høyt fokus på miljø, trafikksikkerhet og kvalitet i materialer. 2020park har som det første prosjektet i Norge blitt ferdig sertifisert og oppnådde BREEAM Outstanding sertifisering.

ICONS_green-06-06.png
Planbeskrivelse
Aerial_View_Final_Image_ BIG.jpg

Illustrasjon av DARK arkitekter

Langflåtveien 1–3

180_02_FINAL.jpg
Langflåtveien 1–3

Illustrasjon av DARK arkitekter

Planen for Langflåtveien legger opp til en utvikling med et attraktivt boligkvartal sentralt på Mariero. Prosjektet legger opp til 60-70 leiligheter. I første etasje mot Marieroveien planlegges det for publikumsfunksjoner (kiosk, tjenesteyting, bevertning eller kontor) Boligprosjektet planlegges med attraktive uteoppholdsarealer og lekeplass mot sør. All bilparkering plasseres i underetasje med nedkjøring fra Langflåtveien. 

Planen for Langflåtveien legger opp til en utvikling med et attraktivt boligkvartal sentralt på Mariero. Prosjektet legger opp til 60-70 leiligheter. I første etasje mot Marieroveien planlegges det for publikumsfunksjoner (kiosk, tjenesteyting, bevertning eller kontor) Boligprosjektet planlegges med attraktive uteoppholdsarealer og lekeplass mot sør. All bilparkering plasseres i underetasje med nedkjøring fra Langflåtveien. 

180_01_FINAL.jpg

Illustrasjon av DARK arkitekter

180_03_FINAL.jpg

Illustrasjon av DARK arkitekter

6240_Zetlitzveien_courtyardview_001.jpg
Zetlitzveien

Zetlitzveien

Zetlitzveien er et prosjekt Martin jobbet som prosjektleder for før han startet opp MaPlan, men som har gitt mange verdifulle erfaringer for senere prosjekter. Planforslaget vil når det er ferdig utbygd tilby moderne leiligheter i 3 blokker samt 12 rekkehus.

6240_Zetlitzveien_streetview_001.jpg

I planforslaget er det lagt vekt på å få gode uteoppholdsarealer som er solfylte, trafikksikre, har gode støyforhold og lite forurensing. Antall boenheter er dimensjonert i forhold til hva man har klart å oppnå av kvalitativt gode uteoppholdsarealer. Dermed er hver enkelt boenhet sikret tilstrekkelig stort nok uteoppholdsareal med gode bokvaliteter.

I tillegg til gode bokvaliteter internt i planområdet, så knytter området seg opp til viktige funksjoner i nabolaget gjennom naturlige og logiske forbindelser. Zetlitzveien vest prosjektet er i ettertid solgt som ferdig regulert område. Boliger er nå til salgs i området under navnet Mariebo.

6240_Zetlitzveien_overview_002_rev_ copy
Storvarden
bottom of page